นักการตลาด มีหน้าที่ ทำอะไรบ้าง?

นักการตลาด มีหน้าที่ ทำอะไรบ้าง?

นักการตลาด ทําอะไรบ้าง? 

หนึ่งใน อาชีพ ที่ยังเป็น ที่ต้องการ เสมอ ไม่ว่า จะผ่านมา เป็นร้อยปี แล้วก็ตาม ก็คือ อาชีพ ‘นักการตลาด’ แต่คำว่า นักการตลาด ก็เป็น คำศัพท์ ที่กว้างมาก เราจึง มาพูดถึง หน้าที่ ทางการตลาด กันค่ะ

เพราะ เมื่อใด ก็ตาม ที่การตลาด เป็นระบบ ที่มี คุณภาพ  ย่อมส่งผล ให้ประชาชน  สังคม และชุมชน มีคุณภาพ ไปด้วย

นักการตลาด

หน้าที่ ทางการตลาด รับปรึกษาการตลาด

หน้าที่ ทางการตลาด สามารถ แบ่งได้ 3 หน้าที่ ใหญ่ๆ ดังนี้

1.หน้าที่ เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง ความเป็น เจ้าของ

เป็นหน้าที่ ทางการตลาด ที่ทำให้ สินค้า หรือบริการ เกิดการ เปลี่ยนแปลง ในกรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ

ซึ่งเป็น ผลให้ สินค้า หรือบริการ เกิดการ เปลี่ยนแปลง จากบุคคลหนึ่ง ไปยัง อีกบุคคลหนึ่ง เพื่อตอบ สนอง ความต้องการ

2.หน้าที่ เกี่ยวกับ การกระจาย ผลิตภัณฑ์

จัดเป็น หน้าที่ ทางการตลาด โดยตรง อีกหน้าที่หนึ่ง เพราะเป็น หน้าที่ ก่อให้ เกิดการ เคลื่อนย้าย สินค้า หรือบริการ จากผู้ผลิต ไปสู่ ผู้บริโภค

หน้าที่ ในการ กระจาย ผลิตภัณฑ์ ประกอบ ไปด้วย หน้าที่ ใหญ่ๆ 2 หน้าที่ ดังนี้

 • หน้าที่ ในการ ขนส่ง ( transportation )  หน้าที่ เกี่ยวกับ การนำ สินค้า หรือบริการ จากแหล่ง ผลิต ไปยังแหล่ง ต่างๆ ที่มี ผู้บริโภค อาศัย อยู่

 • หน้าที่ ในการ เก็บรักษา ( storage )  การเก็บ รักษา เป็นหน้าที่ ที่สำคัญ อีกประการหนึ่ง เพราะการ เก็บรักษา จะเป็น การสร้าง อรรถ ประโยชน์ ในด้าน เวลา เป็นการ เตรียมความพร้อม ในด้าน ผลิตภัณฑ์ ให้เกิดขึ้น ตลอดเวลา

3. หน้าที่ เกี่ยวกับ การอำนวย ความสะดวก และ สนับสนุน การตลาด

ประกอบด้วย หน้าที่ ย่อยๆ 5 ประการ ดังนี้

 • หน้าที่ ในการ วางแผน และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ( product planning and development )  ในหน้าที่ ทางการ ตลาด ที่เกี่ยวข้อง กับการ จัดหา ข้อมูล ทางการตลาด

เพื่อนำมา ปรับปรุง หรือพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้ตรง ตามความ ต้องการ ของผู้บริโภค หรือผู้ใช้ เพื่อสร้าง ความพึงพอใจ ต่อเวลา

 • หน้าที่ ในการ รับภาระ ความเสี่ยงภัย  ( risk taking ) ในการ ดำเนินงาน ทางการตลาด ในปัจจุบัน ได้มี การขยายตัว อย่างกว้างขวาง

การผลิต มีขนาดใหญ่ ( Mass production ) คู่แข่งขัน มีจำนวน เพิ่มมากขึ้น ตลอดทั้ง การลงทุน ในการ ดำเนินงาน ด้านต่างๆ มีมูลค่า สูงขึ้น

ทำให้ การดำเนินงาน ทางการตลาด ต้องเผชิญ กับภาวะ ความเสี่ยง มากขึ้น ตามไปด้วย ความเสี่ยง ที่มี ผลกระทบ ต่อการ ดำเนินงาน ทางการตลาด มีหลาย ลักษณะ ดังนี้

 1. ความเสี่ยงภัย ที่เกิดจาก สภาวะ การเปลี่ยนแปลง ความต้องการ ของผู้บริโภค หรือตลาด

 2. ความเสี่ยงภัย ที่เกิดจาก ลักษณะ ของผลิตภัณฑ์

 3. ความเสี่ยงภัย ที่เกิด จากการ ดำเนินงาน

 4. ความเสี่ยงภัย ที่เกิดจาก สภาพธรรมชาติ

ความเสี่ยงภัย ลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมานั้น จัดเป็น ความเสี่ยงภัย ที่นัก การตลาด ต้องเผชิญ และหลีกเลี่ยง ไม่ได้  ดังนั้น นักการตลาด จึงจำเป็น ต้องหา วิธีการ ในการ ป้องกัน และแก้ไข เกี่ยวกับภัย ที่อาจเกิดขึ้น ได้หลายแนวทาง

นักการตลาด

 • หน้าที่ ในการ อำนวย ความสะดวก ด้านการเงิน (financing)  การดำเนิน ธุรกิจ ทางการตลาด ในปัจจุบัน การเงิน ได้เข้ามา มีบทบาท สำคัญ ต่อการ อำนวย ความสะดวก ในการ ดำเนินงาน ของผู้ ประกอบการ และในการ จัดหา สินค้า ของผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ดังนี้

 1. ในด้าน ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการ ทางธุรกิจ หรือผู้ ที่ดำเนินงาน ด้านการตลาด มีความ จำเป็น ต้องใช้เงิน เพื่อการลงทุน

เช่น ซื้อ หรือเช่า อาคาร และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่มี ความจำเป็น ต่อการ ประกอบการ ค่าใช้จ่าย ในการ ดำเนินงาน  เป็นต้น

ซึ่งผู้ ประกอบการ จะต้อง มีวิธีการ ในการ จัดการ ที่ดี เพื่อทำให้ การเงิน ของกิจการ เกิดสภาพคล่อง โดยจำเป็น ต้องจัดหา เงินทุน จากแหล่ง เงินทุน ต่างๆ หรือการ จัดสรร กำไร มาใช้ ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่อการ ดำเนิน งานของ กิจการ

       2. ในด้าน ผู้บริโภค หรือ ผู้ซื้อ จากการ ศึกษา ในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริโภค จำนวน มาก ซื้อสินค้า หรือบริการ ด้วยระบบ เครดิต หรือ ระบบ ผ่อนชำระ มากกว่า การซื้อ ด้วยเงินสด

ทั้งนี้ เพราะ สภาพแวดล้อม ทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพ การดำเนินชีวิต ในปัจจุบัน ได้มี การเปลี่ยนแปลง รูปแบบ ไปจากเดิม

สถาบัน การเงิน จึงได้ เข้ามา มีบทบาท ในการ อำนวย ความสะดวก ต่อการ ดำเนิน ชีวิต มากขึ้น และยัง ช่วยสร้าง อำนาจ การซื้อ ให้กับ ผู้บริโภค ให้สามารถ จัดหา สินค้า หรือบริการ ได้ตาม ที่ต้องการ ตลอดเวลา

 • หน้าที่ ในการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ทางการตลาด ( marketing information ) การตลาด ทำหน้าที่ ในการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ แก่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้

เพื่อนำ ไปใช้ ประกอบ ในการ ตัดสินใจ เลือกซื้อ สินค้า หรือบริการ ได้ตรง ตามความ ต้องการ ข้อมูล เกี่ยวกับ คุณสมบัติ ของสินค้า หรือบริการ ที่นำเสนอ สถานที่ ในการ จัดจำหน่าย สินค้า หรือบริการ

ผลประโยชน์ ที่จะ ได้รับ จากสินค้า หรือบริการ วิธีการ ในการ นำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ เหล่านี้

นักการตลาด สามารถ ทำได้ โดยการ จัดกิจกรรม ทางการตลาด ในหลัก และรูปแบบ ที่เรียกว่า การส่งเสริม ทางการตลาด

 • หน้าที่ ในการ จัดมาตรฐาน  (standardization and grading) เป็นหน้าที่ ทางการตลาด ที่เกี่ยวกับ การจัดการ สินค้า หรือบริการ ให้มี ความเหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการ ของผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่ม

เนื่องจาก ผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ในปัจจุบัน มีลักษณะ ความต้องการ ที่แตกต่าง กันไป ทั้งนี้ เพราะอำนาจ ในการซื้อ และ จุดมุ่งหมาย ในการซื้อ สินค้า หรือบริการ แตกต่างกัน

นักการตลาด จึงจำเป็น ต้องบริหาร จัดการ สินค้า หรือบริการ ให้มี ลักษณะ ตรงตาม ความต้องการ ของผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่ม

จำเป็น ต้องมี การจัด มาตรฐาน และแบ่งเขต ของสินค้า และบริการ ให้สอดคล้อง กับ ความต้องการ ของผู้บริโภค หรือกลุ่ม ตลาด เป้าหมาย ในแต่ละ ระดับ ก่อนที่ จะนำ สินค้า ไปสู่ ตลาดนั้น

จะทำให้ การซื้อขาย สินค้า หรือบริการ สามารถ เป็นไป อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และปริมาณ เพียงพอ ต่อความ ต้องการ ของกลุ่ม เป้าหมาย ในแต่ ละกลุ่ม มากขึ้น

นักการตลาด หรือ Marketing Officer มีหน้าที่ ในการ สร้าง และปฏิบัติ กลยุทธ์ และแคมเปญ การตลาด เพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ หรือเพิ่ม ยอดขาย ให้องค์กร

อย่างไร ก็ตาม ‘หน้าที่ ความรับผิดชอบ’ ของตำแหน่ง นักการตลาด ก็ขึ้น อยู่กับ แต่ละ องค์กร เช่นเดียวกัน องค์กร ขนาดใหญ่ องค์กร ขนาดเล็ก องค์กร ที่ทำ การตลาดออนไลน์ และ องค์กร ที่ทำ การตลาด แบบดั่งเดิม ก็ใช้ ทักษะ การตลาด ไม่เหมือนกัน

Leave a Reply